REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI
do Przedszkola Niepublicznego 
„Ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego”
w Konstancinie-Jeziornie

I. ZASADA OGŁASZANIA REKRUTACJI
1. Informacji o całorocznych zapisach do Przedszkola placówka udziela w formie:
- ogłoszenia umieszczonego w placówce w widocznym dla rodziców miejscu;
- ustnej informacji przekazywanej rodzicom;
- na stronie internetowej Przedszkola. 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną dla wszystkich dzieci, przy zachowaniu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie.
2. Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest wyrazem akceptacji przez rodziców proponowanego w nim systemu wychowania opartego o wartości chrześcijańskie.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 roku życia. W sytuacji wyjątkowej   można przyjąć dziecko od 2,5 roku życia.
4. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest podpisanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym „Ochronce im. bł. Edmunda Bojanowskiego” w Konstancinie-Jeziornie. 
5. Podstawą przyjęcia nowych dzieci do Przedszkola jest złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola, które jest równoznaczne z wpisaniem dziecka na listę oczekujących na przyjęcie. 
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola można pobrać u Dyrektora i składać przez cały rok. 
7. Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor do 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego planowane uczęszczanie dziecka do przedszkola, informuje (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) rodziców o przyjęciu dziecka do przedszkola. Dzieci, które nie zostały przyjęte, są wpisywane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w placówce, Dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia. 
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dzieci osierocone, przebywające w domach dziecka,wychowywane przez samotne matki (ojców), z rodzin zagrożonych moralnie.
9. Dzieci 6 letnie przyjęte do Przedszkola mają obowiązek rocznego przygotowania do szkoły. Nieobecność dziecka w Przedszkolu wpływa na spełnienie lub nie spełnienie tego obowiązku.

III. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 
1. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola.
3. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym. 
4. Sporządzenie list dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe.
5. Podawanie informacji telefonicznej lub pocztą elektroniczną o przyjęciu dziecka do Przedszkola lub wyznaczenie do tej funkcji innej osoby.
6. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (lub innej specjalistycznej), określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
7. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków Przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
8. Dyrektor w ciągu roku może zmienić skład oddziału, gdy zachodzi ważna uzasadniona przyczyna.
10. Oddziały są tworzone wg kryterium wieku. Zajęcia dodatkowe mogą być  prowadzone w grupach międzyoddziałowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
2. Przedszkole zastrzega sobie prawo do tworzenia grup zbliżonych wiekowo, gdy zaistnieje taka konieczność. Ostateczną decyzję o przynależności do poszczególnego oddziału podejmuje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami, kierując się dobrem dzieci w oparciu o wnioski z obserwacji pedagogicznej.
3. Kwestie sporne rozwiązuje Dyrektor Przedszkola.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 roku.